Privacy Policy

(Welsh version available below)

This page explains how we protect and respect the data we collect from you.

The Gwynedd And Clwyd Association Of Craftworkers is referred to as the Association below.

In the event of discrepancy between the English and Welsh version of this Policy, the Welsh version is a translation of the original English one, so the English one should be regarded as the correct version.

The Data Protection Act

Under the Data Protection Act, we have a legal duty to protect any information we collect from you. We do not pass on your details to any third parties or government departments unless you give us permission to do so. The Association may need to use members' email addresses or postal addresses from time to time to contact its members directly, e.g. to send out booking forms for Craft Fairs, or Association newsletters.

We welcome feedback - please use the Contact Form on this website to contact us.

* Cookies are pieces of data that are created when you visit a web site, and which are stored on your computer. They contain no personal information about you, and they cannot be used to identify individual users of a website. Browsers can be set not to accept cookies but this may create problems on using some web sites. At the time of writing, this website does not use cookies, although this may change in the future.

Links To Other Websites

The Association's web site contains links to other web sites, including those of our members. This privacy policy applies only to our site, so you should always be aware when you are moving to another web site and read the privacy policy of any web site which collects personal information. Links contained in our website are included in good faith and will lead to other web sites which are not under our control. We cannot be responsible for the content of any linked site. Listing and linking should not be taken as an endorsement of any kind and we accept no liability in respect of the content. We cannot guarantee that these links will work all of the time and have no control over the availability of the linked pages. Please contact our webmaster if you spot that any of these links need to be amended or removed.

Privacy Policy Changes

This privacy policy is dated 13th August 2010. We will endeavour to place an updated copy here should it need to change at any time.

Copyright

If you wish to copy or use the Association's logo or any content on this site, you should seek prior approval. Requests for permission to use the logo should be directed to the Association's Chairman - please let us know how and why you wish to the logo and remember to include your contact details.

Similarly, if you find any content on this website which inadvertently contains copyrighted or other material which should not be there, please advise the webmaster so that we may remove or change that content.

Virus protection

While we endeavour to check and test our pages, it is always wise for you to use an anti-virus program on all material downloaded from the internet. We cannot accept any responsibility for any loss, disruption or damage to your data on your computer system which may occur whilst using content or files derived from this website.

Return to home page


Polisi Preifatrwydd

(fersiwn Saesneg ar gael uchod)

Mae'r dudalen hon yn egluro sut y byddwn yn defnyddio ac yn parchu unrhyw ddata y byddwn yn ei gasglu gennych.

Cyfeirir at Gymdeithas Crefftwyr Gwynedd A Chlwyd fel y Gymdeithas yn y ddogfen isod.

Os bydd gwahaniaeth rhwng y fersiwn Saesneg a'r fersiwn Gymraeg o'r ddogfen hon, cofiwch mai cyfieithiad o'r ddogfen wreiddiol Saesneg yw'r un Gymraeg, felly y fersiwn Saesneg ddylid ei ystyried fel yr un gywir.

Y Ddeddf Diogelu Data

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennym ddyletswydd dan y gyfraith i ddiogelu unrhyw wybodaeth y byddwn yn ei gasglu gennych. Nid ydym yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti na adran llywodraeth oni bai eich bod yn rhoi caniatad i ni i wneud hynny. O bryd i'w gilydd bydd y Gymdeithas angen defnyddio cyfeiriadau ebost yr aelodau i gysylltu nhw yn uniongyrchol, e.e. i yrru ffurflenni bwcio ffeiriau crefft neu cylchlythyr y Gymdeithas iddynt.

Mae croeso i chi gysylltu ni - gallwch ddefnyddio'r ffurflen gyswllt ar y wefan hon.

* 'Briwsion' yw'r term am ddarnau o ddata a greir pan fyddwch yn ymweld a gwefan; maent yn cael eu storio ar eich cyfrifiadur. Nid ydynt yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch, ac nid oes modd eu defnyddio i adnabod defnyddiwr unigol o'r wefan. Gallwch osod eich cyfrifiadur neu'ch porwr i beidio a derbyn briwsion, ond gall hyn greu problemau i chi wrth ddefnyddio'r safle. Ar adeg ysgrifennu'r Polisi hwn, nid yw'r wefan hon yn defnyddio Briwsion, ond gall hyn newid yn y dyfodol os bydd angen.

Dolenni Cyswllt I Safleodd Eraill

Mae safle'r Gymdeithas yn cynnwys cysylltiadau gwefannau eraill ar y we, gan gynnwys safleoedd rhai o'n haelodau. Dim ond i'n gwefan ni y mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol, felly dylech bob amser fod yn ymwybodol pan fyddwch yn symud i wefan arall, a darllen datganiad preifatrwydd unrhyw wefan sy'n casglu gwybodaeth bersonol. 'Rydym yn cynnwys dolenni cyswllt o fewn y wefan hon yn ddidwyll a gallant arwain at safleoedd nad ydynt o dan ein rheolaeth ni. Ni allwn fod yn gyfrifol nag yn atebol am gynnwys unrhyw wefan a gysylltir. Ni ddylir ystyried ein bod yn cymeradwyo nag ardystio mewn unrhyw ffordd y safleoedd y cysylltir nhw a ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am ey cynnwys. Ni allwn warantu fod y dolenni cyswllt yn gweithio'n iawn ar unrhyw adeg na rheoli os ydynt ar gael neu pheidio. Os ffeindiwch fod angen newid neu dileu unrhyw ddolen gyswllt, fe fyddem yn ddiolchgar os fedrwch esboni hynny i'n gwefeistr.

Newidiadau I'r Polisi Hwn

Dyddiad y polisi preifatrwydd hwn yw'r 13eg o Awst 2010. Os bydd angen ei newid yn y dyfodol, fe fyddwn yn rhoi copi newydd yma mor fuan ac y gallwn.

Hawlfraint

Os ydych am gopo logo y Gymdeithas neu unrhyw ddeunydd o'r safle hon, dylech ofyn am ganiatad o flaen llaw. Gofynnwch i'r Cadeirydd os gwelwch yn dda, gan egluro paham a sut hoffech ddefnyddio ein logo, a chofiwch gynnwys manylion sut i gysylltu chi.

Ac os dewch o hyd i unrhyw gynnwys ar y wefan na ddylai fod yma am resymau hawlfraint neu unrhyw reswm arall, a fyddech cystal a gadael in ni wybod fel y gallwn newid neu ddileu'r cynnwys hwnnw. Cysylltwch a'n gwefeistr.

Diogelu Rhag Firws

Er ein bod yn ymdrechu i wiro a phrofi y deunydd yn nhudalennau ein gwefan, mae bob amser yn beth ddoeth i chi redeg rhaglen gwrth-firws ar bob ddeunydd a lawr-lwythir o'r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, ymyrraeth neu ddifrod i'ch data neu eich system gyfrifiadurol a allai ddigwydd tra byddwch yn defnyddio deunydd a ddaw o'r wefan hon.

Hafan