News

Dylid yrru unrhyw newyddion ar gyfer y dudalen hon i'n Gwefeistr, os gwelwch yn dda.


Gwobr Y Stondin Orau 2017

Nick Ashby o gwmni Welsh Slate Jewellery enillodd gwobr y stondin orau 2017 yn ffair grefftau Gwyl Biwmares eleni. Yn ail oedd Keith Jones o gwmni Box-Bocs.com

Dyfarnwyd gan banel yn cynnwys Dirprwy Gadeirydd Cyngor Mn, y Cyng. Dylan Rees, Maer Biwmares y Cyng. Frank Carr a Chadeirydd Gwyl Biwmares, y Cyng. Clay Theakston.
Enillydd gwobr y stondin orau 2017
Enillydd gwobr stondin orau 2017

Cyfweliad Anna Hicks

Mae'r blog Politics And Style ar http://politicsandstyle.blogspot.co.uk/2017/04/celtic-treasures-theresa-mays-welsh.html?m=1 yn cynnwys cyfweliad byr hefo un o'n haelodau, Anna Hicks, dan y teitl "Celtic Treasure: Theresa May's Welsh Wardrobe" wedi i'r Prif Weinidog brynu modrwy neu ddwy o waith Anna tra ar wyliau yng Nghymru'n ddiweddar.

Pethau Da Fesul Tri!

Mae pethau'n aml yn digwydd bob yn dri. Yn gyntaf, cafwyd cryn sylw i emwaith Ann Hicks wedi i'r Prif Weinidog brynu ei gwaith pan ymwelodd a siop grefftau yn Dolgellau pan oedd ar wyliau yng Nghymru. Yna, ymddangosodd gwith Tony Vine ar newyddion ITV. Yna cafodd Dilwyn Jones ei gyfweld ar Anglesey TV (sianel ar Facebook) ynghylch y Gymdeithas a'n ffeiriau crefft ym Miwmares. Cyhoeddusrwydd da i ni i gyd!

Digwyddiadau 2017

Mae dyddiadau y rhan fwyaf o'n digwyddiadau bellach ar gael ar ein tudalen Calendr Ffeiriau. Maent yn cynnwys ffair newydd yn Venue Cymru, Llandudno ym mis Gorffennaf. Ar yn o bryd, derbynnir ceisiadau gan aelodau eleni yn unig sydd yn gallu rhoi prawf eu bod ac yswiriant. Os bydd lle ar l tua dau fis cyn y ffair, fe allwn dderbyn ceisiadau gan rai nad ydynt yn aelodau, ond o dan delerau arbennig a orfodir aranom gan ein cwmni yswiriant.

Gwobr Stondin Orau 2016

Y panel dyfarnu yn cyflwyno'r dystysgrif i'r enillydd.Enillydd gwobr y Stondin Orau yn Ffair Grefftau Gŵyl Biwmares eleni yw Verity Pulford, un o'n haelodau o Goedpoeth ger Wrecsam.

Ychydig dros ddwy flynedd fu Verity yn aelod o'r Gymdeithas. Mae'n ymddangos ei bod wedi cynhyrfu rhyw faint pan glywodd ei bod wedi ennill!

Mae Verity yn gweithio hefo gwydr toddedig i greu ei chrefftau.

Wrth gyflwyno'r dystysgrif i'r enillydd, dywedodd y panel dyfarnu eu bod wedi penderfynu cyflwyno'r wobr iddi ar sail gwerthadrwydd, unigrywiaeth ac ansawdd ei chynnyrch.

Yn ail eleni oedd Caron King o gwmni Mayfly Mosaics yn Bryngwran, Ynys Mn. Mae Caron yn cynhyrchu crefftau trwy ddefnyddio gwydr mosig a llestri wedi eu hailgylchu.

Aelodau'r panel dyfarnu oedd y Cyng. Gwen Evans-Jones (Maer Biwmares), y Cyng. Bob Parry OBE (Cadeirydd Cyngor Mn), a'r Cyng. Clay Theakston (Cadeirydd Gŵyl Biwmares). Hoffem ddiolch iddynt am eu hamser a gofal wrth ddyfarnu.

Cliciwch ar y llun i weld fersiwn fwy. O'r chwith i'r dde, awn y Cynghorydd Bob Parry OBE, Y Cynghorydd Clay Theakston, Verity Pulford, Y Cynghorydd Gwen Evans-Jones a Chonsort Y Maer.

Croesoswallt - Ffair Newydd

Ar y 24-25ain o Fedi 2016 byddwn yn cynnal ffair grefftau newydd yn "Trucking Live Shropshire", sioe tryciau a loriau ym maes sioe Croesoswallt (Oswestry). Un o'r sioeau tryciau mwyaf cyfeillgar yn y D.U. mae'n debyg. Disgwylir miloedd o ymwelwyr yno yn flynyddol. Mae'r ffurflenni bwcio eisoes are eu ffordd i'r aelodau ar gyfer ein digwyddiad diweddaraf.

Newyddion

Os oes gennych newyddion yn ymwneud 'r Gymdeithas, gyrrwch y wybodaeth at ein gwefeistr os gwelwch yn dda.


Y Cyfarfod Blynyddol

Cynhalwyd y Cyfarfod Blynyddol ym Mhenmaenmawr ar 22/02/16. Etholwyd Sheila Garlick yn Gadeirydd newydd y Gymdeithas, croesawyd aelodau newydd i'r pwyllgor (Sue Hayton, Bryn Jones a Deborah Roberts), a gwelwyd tair o ffyddloniaid y Gymdeithas (Hilda Whitfield-Jones, Rosalie Davies a Wendy Edwards) yn gadael y pwyllgor wedi blynyddoedd lawer o wasanaeth. Diolchwyd iddynt am eu gwaith a chyflynwyd tysw o flodau yrun iddynt. Lin Osborne fydd yr Ysgrifennydd Aelodaeth newydd. Cyhoeddwyd dyddiad newydd i'r ffair grefftau yng Nghanolfan Arddio Y Grosvenor, Caer (gweler isod), a ffair newydd i'w chynnal yng Nghroesoswallt ym mis Medi os bydd y trafod yn llwyddo. Croesawyd nifer o aelodau newydd i'r Gymdeithas eleni a diolchwyd iddynt am helpu sicrhau llwyddiant llenwi ffeiriau'r haf eleni.

Picture of Hilda, Wendy and Rosalie
Hilda Whitfield-Jones, Wendy Edwards a Rosalie Davies

Ffair Grefftau Canolfan Arddio Y Grosvenor 2016

Cyhoeddodd Tony Vine, trefnydd y ffair hon, y bydd ffair eleni Canolfan Arddio Y Grosvenor ger Caer ar y dyddiadau canlynol: Dydd Gwener 11eg - Sul 13eg o Dachwedd. Fe yrrir manylion llawn a'r ffurflenni bwcio i'r aelodau yn syth wedi'r cyfarfod blynyddol ar yr 22ain o Chwefror. Sylwer: fe gyhoeddwyd yn y cyfarfod blynyddol ar 22/2/16 fod dyddiadau'r ffair hon wedi newid i 7-9 Hydref 2016.

Ffeiriau Crefft 2016

Mae'n bleser gennym gyhoeddi ein rhestr ffeiriau crefft am 2016. Fy yrrwyd ffurflenni bwcio i'n haelodau tua diwedd mis Ionawr ynghyd phapurau'r cyfarfod blynyddol a ffurflen fwcio'r cinio blynyddol. Eto eleni, gallwn gynnig stondin i bobl nad ydynt yn aelod o'r Gymdeithas cyn belled 'u bod yn byw yng Ngogledd Cymru os oes lle ar l tua dau fis cyn y ffair. Rhaid bod a thystysgrif yswiriant dilys ar gyfer y stondin ar ddyddiad y ffair. Rhaid bod a thystysgrif prawf PAT offer trydannol cludadwy fel goleuadau ar y stondin lle bo'n berthnasol. Rhaid bod y nwyddau a werthir wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu'n sylweddol gan y stondiniwr - ni chaniateir gwerthu nwyddau parod a brynwyd. Mwy o fanylion - gweler y dudalen Calendr Ffeiriau.

Siop Dros-Dro Yn Llandudno

O ddydd Llun 26ain o Hydref bydd y Gymdeithas yn agor siop dros-dro yn y Victoria Centre, Llandudno - Uned 7, drws nesaf i Mothercare. Byddwn yno am yr 8 wythnos tan y Nadolig. Bydd tua 18 o'n haelodau yn arddangos eu gwaith yno ar amrywiol amseroedd yn ystod y cyfnod hwn. Dewch draw i'n gweld yno - llond y lle o grefftau o waith llaw, anrhegion delfrydol! Mwy o wybodaeth a lluniau o bryd i'w gilydd ar ein tudalen Facebook.

Ffair Grosvenor Garden Centre

Newydd ei chyhoeddi ar gyfer rhestr ffeiriau eleni yw ffair cyn-y-Nadolig yng Nghanolfan Arddio'r Grosvenor, ger Caer. Bu rhaid canslo ffair y llynedd oherwydd llanast y gwaith ffyrdd yn yr ardal - bydd y ffair eleni ychydig yn hwyrach na'r blynyddoedd diweddar, i wneud y ffair yn fwy atyniadol i brynu anrhegion unigryw o waith llaw ar gyfer y Nadolig. Dylai'r adnoddau ar y safle a'r cydweithio agos hefo'r Ganolfan ynghylch a hysbysebu sicrhau nifer dda o ymwelwyr 'r ffair. Eleni, o fewn telerau ac amodau ffeiriau'r Gymdeithas, gallwn gynnig stondinau i rai sy'n gwneud eu crefftau eu hunain ond ddim yn aelodau o'r Gymdeithas (er bod manteision mawr o fod yn aelod, wrth gwrs). Cysylltwch Tony Vine yn Stone Tones am fwy o fanylion a ffurflenni bwcio.

Gwobr Y Stondin Orau-Ffair Grefftau Gwyl Biwmares

Enillydd Gwobr Y Stondin Orau yn Ffair Grefftau Gwyl Biwmares 2015 yw Bethan Jarvis o Fingerprint Jewellery Studio yn Rhostryfan, Caernarfon. Daw'r wobr ar amser da i Bethan, gan ei bod ar fin gorffen cwrs yn y coleg lleol. 'Doedd Bethan ddim yn y babell pan gyhoeddwyd y dyfarniad a chafodd gryn sioc pan ddychwelodd ychydig funudau'n ddiweddarach a sylwi fod pawb yn clapio wrth iddi gerdded mewn!

Best Stand Award winner presentation
Bethan Jarvis yn derbyn dystysgrif yr enillydd gan Faeres Biwmares, Sarah Zalot, gyda'r Dirprwy Faer Gwen Evans-Jones a'r Cyng. Jim Evans, Cadeirydd Cyngor Mn.

Yn ail eleni oedd Tom Vousden, Cymro o Landdona, Ynys Mn. Ychydig dros 12 mis yn unig fu Tom yn aelod o'r Gymdeithas. Mae Tom yn gweithio o Langefni, yn creu dodrefn gyda'r defnyddiau gorau, dodrefn crand, ond ymareferol a chyffyrddus hefyd. Fe wneir pob dim llaw unwaith wedi'w archebu, gyda manylder arbennig.

Runner-up, Tom Vousden
Tom Vousden a'i stondin

Ffair Newydd - Sioe Eglwysbach

'Rydym yn falch o alli cyhoeddi digwyddiad newydd yn ein calendr ffeiriau crefft. Drwy wahoddiad Sioe Eglwysbach, fe fyddwn yn cynnal pabell ffair grefftau yno eleni. Sioe un-dydd ydi hon yn Nyffryn Conwy, nepell o erddi enwog Bodnant. Gyda miloedd o ymwelwyr pob blwyddyn, dros 70 o stondinau masnachol, adrannau gwartheg, defaid, ceffylau, garddwriaeth, hen dractorau, ffair bach ac ati, mae eu gwefan yn disgrifio'r sioe fel un o'r sioeau amaethyddol gorau yn y gogledd. Nawr gallwch weld y goreuon o grafftau gwaith llaw y gogledd hefyd! Bydd hon yn sioe a ffair poblogaidd iawn, mae'n siwr. Rydym yn gurru ffurflen gais i'n haelodau o'r 19eg o Fai.

Mwy o fanylion am Sioe Eglwysbach ar http://www.eglwysbachshow.co.uk/

Ffair Betws-y-Coed Wedi'i Chanslo

Ymddiheurwn y bu rhaid canslo ffair grefftau Mis Medi yn Betws-y-Coed. Er bwcio'r safle peth amser yn ol, derbyniasom neges can y Cyngor lleol i ddweud: "I regret to inform you that the Council at its meeting held on Wednesday evening the 8th April, resolved not to allow the sale of goods on Cae Llan with the exception of local businesess." Mae llythyrau/ehebion wedi cael eu gyrru i'r aelodau a fwciodd stondin ac fe gaiff ad-daliadau eu gyrru.

llun Carol Allen

Carol Allen ar Y Teledu!

Llongyfarchiadau i un o aelodau y Gymdeithas, Carel Allen o gwmni Llanvalley Natural Products ger Llangollen, wedi iddi ymddangos ar rhaglen deledu BBC1 "Escape To The Country", yn trafod cadw geifr. Mae Carol yn cynhyrchu sebon llaeth gafr - mwy am ei gwaith ar y wefan http://www.llanvalley.co.uk

Newidiadau i'r Pwyllgor yn 2015

Bu sawl newid i bwyllgor y Gymdeithas yn dilyn y cyfarfod cyffredinol. John Langley yw'r cadeirydd newydd, a'r dirprwy gadeirydd yw Joan Bakewell. Karen Collett yw'r trysorydd newydd yn dilyn ymadawiad Sarah Anderson. Daw Tony Vine yn l fel golygydd ein cylchlythyr. Aelodau newydd o'r pwyllgor: Lynn Turnbull, Carol Allen a Sheila Garlick.

Cynhaliwyd munud o dawelwch i gofio ein trefnydd ffeiriau, Ann Evans, a hunodd ym mis Ionawr eleni.

Ffeiriau Crefft 2015

Mae'n falch gennym gyhoeddi dyddiadau ein ffeiriau ar gyfer 2015. Ar hyn o bryd, bydd gennym 5 ffair ac efallai y cyhoeddir rhagor yn ddiweddarach. Ceir y dyddiadau ar dudalen Calendr Ffeiriau. 'Rydym wrthi'n paratoi y ffurflenni bwcio - byddwn yn eu gyrru allan i aelodau gyda gwaith papur y cyfarfod blynyddol yn hwyrach ym mis Ionawr.

Gan ei bod yn debyg na chynhelir Gwyl Gelfyddydau Eryri eleni, 'rydym am gynnal ffair ein hunain yn Betws-y-Coed ym mis Medi.

'Rydym wrthi'n trafod cwpl o ffeiriau eraill - cyhoeddir y manylion yn ddiweddarach os yn llwyddiannus.


Stondinau Di-Aelodau Yn Ein Ffeiriau


Eleni gallwn gynnig stondin i rai nad ydynt yn aelodau llawn o'r Gymdeithas, cyn belled ag y bod lle yn dal ar gael 2 fis cyn y ffair (rhoir blaenoriaeth i aelodau yn unig tan hynny).

Oherwydd cyfyngiadau llym yswiriant, bydd rhaid i ni ofyn am fwy o wybodaeth nac erioed i gadw cofnodion eitha' manwl ar gyfer yswiriant. Bydd rhaid i'r trefnydd weld esiampl gwaith gan stondiniwr nad yw'n aelod, rhaid i'r crefftau fod wedi eu gwneud yn gyfan gwbl neu'n sylweddol gan y stondiniwr (dim ail-werthu nwyddau gan eraill - 'rydym yn ymfalchio fod nwyddau ar werth yn ein ffeiriau o waith llaw yr aelodau). Rhaid i'r stondiniwr fod ag yswiriant ei hun (bydd gofyn am llun-gopi o dystysgrif yswiriant yr ymgeisydd), a rhaid i offer trydannol fel goleuadau ar y stondin thystysgrif/sticer pasio prawf PAT - fe gynhelir archwiliadau o bryd i'w gilydd.

Mewn geiriau eraill, rhaid rhoi aelodaeth dros dro am ddyddiau'r ffair i ymgeiswyr stondin nad ydynt yn aelodau llawn o'r Gymdeithas, yn yr un modd ag y gofynnir i aelodau newydd cyn derbyn cais am aelodaeth llawn. Bydd hyn yn golygu ychydig mwy o waith i'r trefnydd a'r ymgeisydd, ond oherwydd y cyfyngiadau yswiriant dyma'r unig ffordd y gallwn gynnig stondin i bobl nad ydynt yn aelodau llawn o'r Gymdeithas.

Mae ein aelodau yn cael gostyngiad ar gost stondin a blaenoriaeth bwcio - dyna ddau reswm da am wneud cais i ymaelodi 'r Gymdeithas!

Ffair Grefftau Canolfan Arddio Y Grosvenor

Ymddiheurwn y bu'n rhaid canslo'r ffair hon oherwydd y gwaith ffordd mawr yn yr ardal.

Ffair Grefftau Gwyl Gelfyddyddau Eryri

Picture inside the Snowdonia Arts Festival craft fair

Picture of marqueeTywydd perffaith ar gyfer ffair grefftau Gwyl Gelfyddau Eryri yn Betws-y-Coed. 24 o stondinau mewn pabel fawr ar Gae Llan - gwledd o grefftau o waith llaw unigryw.

Gwelwch y lluniau yn yr oriel luniau - cliciwch ar y botwm glas 'Lluniau' ar y chwith.

Best Stand Award presentation

Gwobr Stondin Orau - Biwmares 2014

Y Cynghorydd Ian Davies (Maer Biwmares) a Jim (Cyng. J. Evans, dirprwy Gadeirydd Cyngor Mn) yn cyflwyno'r wobr am y stondin orau i Dave Wright o Mockbeggar Wharf yn Ffair Grefftau Gwyl Biwmares ar ddydd Sadwrn 24ain o Fai 2014.

May Dave yn cynhyrchu lampau, drychau, cannwyllbrennau a chrefftau erail o goed broc mr.

Dywedodd y Maer ei bod wedi bod yn anodd dros ben penderfynu ar enillydd, gan fod safon y stondinau a'r crefftau mor uchel.

(Cliciwch ar y llun i weld fersiwn fwy)

Y Gymdeithas ar Facebook a Twitter

Diolch i un o'r aelodau, Anne Arkle o gwmni Jaspersparkle, mae y Gymdeithas bellach ar Facebook. Chwiliwch am 'Gwynedd Clwyd Craftworkers' neu'r grwp 'Gwynedd & Clwyd Association of Craftworkers'. Cofiwch Hoffi a Rhannu'r wefan hon hefyd!

Gallwn drydar ar Twitter hefyd bellach - https://twitter.com/GCACraftworkers - dilynwch ni!


Galeri Lluniau Y Gymdeithas


Bellach mae gennym oriel luniau ar y wefan, lle gallwn arddangos lluniau o ffeiriau crefft, ac efallai lluniau crefft yr aelodau lle gall yr aelodau arddangos lluniau o'u cynnyrch. Cliciwch y botwm glas 'Lluniau' ar dudalen flaen y wefan. Ymddiheuriadau nad yw ar gael yn y Gymraeg gan nad yw'r cyflenwyr yn darparu fersiwn Gymraeg o'r sgript a ddefnyddir gan ein gwefan.


Calendr Ffeiriau 2014

Porth Eirias, Bae ColwynMae ein rhestr ffeiriau am 2014 bellach yn gyflawn a bydd ffurflenni bwcio'n cael eu gyrru i'r aelodau cyn hir.

Eleni, bydd yna ffair newydd yng nghanolfan Porth Eirias ar y promenad ym Mae Colwyn. Trefnir y ffair can Bill Jones, ffair dau ddiwrnod ddiwedd Gorffennaf, ar adeg da ar gyfer ymwelwyr. Mae yna ddigon o le parcio yn y ganolfan ac ar y promenad gerllaw.

Hefyd ym mis Mehefin fe welwn ddychweliad Gwyl Gelfyddydau Eryri ym Metws-y-Coed.

Fel y llynedd, oherwydd cynfyngiadau yswiriant, dim ond aelodau gaiff fwcio stondin yn ein ffeiriau ni.

Aelod Ar Y Teledu!

Ray Brook yn ystod y cyfweliad teleduLlongyfarchiadau i aelod o'r Gymdeithas, Ray Brook o Rhosneigr, Mn ar ymddangos ar y teledu yn ddiweddar, lle bu'n trafod ei fusnes gwneud a gwerthu ffliwtiau a dijeridws.

Esboniodd ei fod wedi gwerthu dijeridw i grwp o Awstralia unwaith, er nad oedd yn gwybod os aeth y dijeridw yr holl ffordd i'r wlad honno yn y diwedd.

Nid oedd cweit mor llwyddiannus yn dysgu'r cyfwelwr i chwarae'r offeryn yn anffodus...


Gwobr Y Stondin Orau 2013

Bellach yn ddigwyddiad blynyddol yn Ffair Grefftau Gwyl Biwmares, fe enillwyd y wobr am y stondin orau gan Sue Hayton o Landrillo-yn-Rhos, Conwy. Fe geir amrywiol hen wisgoedd wedi'u hail-gylchu, tlysau ac ategolion ar stondin Sue. Dyfarnwyd y wobr can Faer a Maeres Biwmares, y cyngh. Dan Jones ac Olwen Rees Jones, gyda Warren Greveson, un o swyddogion  Gwyl Biwmares.

Mae'r ffair grefftau eleni (a drefnwyd gan Ann Evans o Gymdeithas Crefftwyr Gwynedd a Chlwyd) yn un o'r mwyaf yma ers blynyddoedd lawer, mewn pabell enfawr 33medr (110 troedfedd) o hyd ar Y Maes gyda dim llai na 35 o stondinau oddi ar draws Gogledd Cymru. Fe geir pob math o gelf a chrefft oddi mewn, gan gynnwys gemwaith Celtaidd, turnio coed, dillad babannod, sebon llaeth gafr (wir yr!) a chrochenwaith. Mae'r crefftwyr a'r arlunwyr eu hunain yno i'ch cyfarfod ac arddangos a thrafod eu crefft. Mae popeth yno o waith llaw ac yn eitha' unigryw. Gwyliwch William Jones o Fostyn yn trwsio cadeiriau gwiail er enghraifft.

Bydd y ffair yn dirwyn i ben nos Lun 27ain o Fai am 5 yr hwyr ac fe geir mynediad am ddim i'r babell fawr.

Llun o Faer Biwmares yn cyflwyno'r wobr i Sue Hayton
Maer Biwmares yn cyflwyno'r wobr i Sue Hayton

Y stondin fuddugol
Y stondin fuddugol

Ffair Grefftau Conwy 2013

Yr ail flwyddyn ac ail ffair lwyddiannus yma yng Nghonwy. Fe gawsom babell fwy eleni ond oherwydd siap a safle doedd yr estyniad ddim yn lwyddiant mawr. Serch hynny, roedd pawb yn hapus iawn ar y cyfan - yn sicr daeth digon o bobl i mewn i'r babell dros y tridiau.

Dyma ychydig o luniau 'r ffair - fe welwch fod ymwelwyr mewn gwisg crand wedi ymweld ni!


Lady in vintage costume #1 Inside the marquee during the craft fair Lady in vintage costume #2

Wythnosau Celf Mn

Bydd rhai o'n aelodau yn cymeryd rhan yn Stiwdios Agored Mn 2013, lle bydd ymwelwyr yn cael mynediad i stiwdios y celfyddydwyr. Bydd yn cychwyn ar ddydd Sadwrn 23ain o Fawrth tan 7ed Ebrill 2013. Mwy o fanylion (gan gynnwys canllaw 48 tudalen a ellir ei lawrlwytho) o wefan Fforwm Gelf Ynys Mn http://www.angleseyartsforum.org/cy/ . Ymysg yr aelodau yn cymeryd rhan bydd Jayne Huskisson, Andrew Southall ac Irene Taylor Moores.

Calendr Ffeiriau Crefft 2013

Mae rhestr dros dro o'n ffeiriau crefft eleni ar gael ar y dudalen Calendr Ffeiriau. Fe all rhai o'r manylion newid tan y cawn y manylion cyflawn gan bawb. Mae rhesymau yswiriant yn golygu na chawn gynnig stondinau i rai nad ydynt yn aelodau eleni.

Roedd yna brinder stondinau y llynedd yn ffair Y Pasg ym Miwmares, felly eleni 'rydym am drio cynnal dwy ffair y naill ben o Ogledd Cymru. Bydd un yng Ngwesty y Bulkeley ym Miwmares, Ynys Mon a'r llall yn Erddig ger Wrecsam. Bydd hyn yn ein galluogi i gynnig mwy o le ar un o'r adegau mwyaf prysur yn y calendr.

Gofynnwn i aelodau fod yn amyneddgar rhag gofyn am ffurflenni bwcio hyd yma - 'rydym yn dal i ddisgwyl manylion terfynnol gan rhai llefydd. Byddant yn cael eu gyrru allan i bawb yr un pryd unwaith y byddwn wedi cael digon o fanylion i allu eu printio a'u prisio. Mae Ann a Tony yn gwneud eu gorau!

A'dele

Ann tu ol i'r cownter yn ei siop yn LlangefniMae ein cyd-drefnydd ffeiriau crefft, Ann Evans, wedi mentro i fyd y siopau, wedi iddi agor siop grefftau yn Llangefni, Ynys Mn, dan yr enw "A'dele"

Bydd ymwelwyr 'n ffeiriau crefft yn gyfarwydd ag Ann a'i stondin dillad babanod.

Lleolir y siop ym mhen draw Canolfan Cefni oddi ar Stryd Fawr Llangefni, tu cefn i Oriel Daniel.

Bydd y siop yn gwerthu detholiad o grefftau o waith llaw o Ogledd Cymru, gan gynnwys dillad babis, gwaith gwydr paentiedig, gemwaith, paentiadau dyfrliw a phrintiadau, cardiau cyfarch a chreiriau pren. Mae'n gobeithio ehangu y dewis os bydd y siop yn llwyddo.

Agorodd y siop ar y 3ydd o Dachwedd a bydd y siop ar agor o Ddydd Iau tan Dydd Sadwrn i gychwyn, ac yn achlysurol ar ddydd Llun.

Galwch i mewn i'w gweld yn y siop. Mae yna ddigon o ddewis o anrhegion Nadolig yno! Eglurodd Ann bod ymateb ymwelwyr hyd yn hyn yn bositif iawn, yn mynegi mor braf oedd hi gweld menter newydd o'r math yma yn Llangefni, yn dod a rhywbeth newydd a gwahanol i ganol y dref.

Daw enw'r siop (A'dele)  o'r Gymraeg, "ah, Del!" mae'n debyg...

Bydd Ann yn parhau hefo'i gwaith fel cyd-drefnydd ffeiriau gyda'r Gymdeithas, mi fydd pawb yn falch o glywed.

Ffair Grefftau Biwmares 1-4 o Fehefin 2012

Tu fewn i'r ffair grefftauTu fewn i'r ffair grefftau
Y babell fawr ar y maesYr olwyn fawr
Er gwaethaf y tywydd drwg ar y Sul, bu ffair grefftau ddiweddaraf Gwyl Biwmares yn llwyddiant ysgubol, gyda thyrfaoedd mawr drwy'r drysau, yn enwedig ar y dydd Llun. Gyda'r olwyn fawr yn gefndir a phenwythnos brysur yn y dref, daeth 32 o stondinnau ynghyd yn y babell enfawr 4000 troedfedd sgwar ar y maes yn Biwmares.

Best Stand Award 2012Carol Allen and son Joe, winners of the Best Stand Award 2012Dyfarnwyd Gwobr Stondin Orau y ffair ar y bore Sadwrn gan Gadeirydd Mn (Y Cynghorydd a Mrs Robert Llewelyn Jones), Maer Biwmares (Y Cynghorydd a Mrs Jason Zalot), a Gweinyddwr Gwyl Biwmares, Warren Greveson.

Wedi hir benderfynu, dyfarnwyd mai'r enillydd oedd Carol Allen o gwmni Llanvalley Soap o Gefn Mawr. Mae Carol yn cynhyrchu sebon naturiol o laeth geifr ac roedd wrth ei bodd i ennill wedi ond blwyddyn fel aelod o'r Gymdeithas. Dengys y llun i'r dde Carol a'i mab Joe (sy'n Gymro Cymraeg) yn arddangos tystysgrif yr enillydd.

Yn ail a thrydydd oedd Sue Hayton o Landrillo-yn-Rhos (sy'n gwneud dillad hen ffasiwn o ddefnydd wedi'i ailgylchu) a David Thomas o Bontfadog (mae ei gwmni Querx yn gwneud cadeiriau ffyn Cymreig a byrddau hefo topiau llechi).

Ffair Grefftau Caergybi 16eg o Fai 2012

Llun o'r ffair ar adeg dawelWendy's big Welsh flagFe glywsom braidd yn hwyr fod y llong mordaith wedi methu a docio yn Guernsey oherwydd y tywydd y diwrnod cynt ac felly roedd wedi cyrraedd yn gynnar yng Nghaergybi, hefo'r canlyniad fod yr ymwelwyr cyntaf drwy ddrysau'r ffair tipyn yn gynt na'r amser agor swyddogol, cyn i rai o'r stondinwyr gyrraedd hyd yn oed!

Roedd banneri Cymreig ar draws yr ystafell i groesawu'r ymwelwyr, a rhai o'r stondinwyr wedi dewis arddangos y ddraig goch ar eu stondin. Fe benderfynwyd mai Wendy Boden oedd a'r Ddraig Goch fwyaf! Cawsom fore prysur a chyfnodau tawelach yn y prynhawn. Rhai o'r stondinau wedi gwerthu'n dda, rhai dim cystal. Ond dim ond clod i'w glywed gan yr ymwelwyr (a oedd gan fwyaf ym Americaniaid). Roedd gwaith caled y misoedd diwethaf wedi taro deuddeg a gobeithio bod y ffair wedi bod o fudd mawr i Gaergybi a chrefftau Cymreig yn gyffredinol. Edrychwn ymlaen yn awr at weld os gellir drefnu'r fath ddigwyddiad eto'n y dyfodol.

Caergybi a'r Crefftau a'r Cwch

Mae trefniadau'n stemio 'mlaen ar gyfer y ffair yn Venue Walkway Caergybi ar ddydd Mercher 16eg o Fai. Gyda dyfodiad y Caribbean Princes yn dod a miloedd o ymwelwyr i Gaergybi a'r ynys gyfan, mae yna lond y lle o ddigwyddiadau ac adloniant drwy'r dydd yng Nghaergybi, mewn geiriau eraill diwrnod ardderchog i ddod a'r teulu cyfan yno! Bydd y ffair yn yr ystafell fawr yn Venue Walkway yn Stryd Y Farchnad (ger y bont gerdded newydd o'r porthladd). Mae yna gaffi a bar hefyd! Bydd yna 18 o stoliau yn llawn crefftau o waith llaw aelodau Cymdeithas Crefftwyr Gwynedd a Chlwyd.

Edrychwn ymlaen at y cyfle unigryw hwn i arddangos crefftwaith crefftwyr oddi ar draws Gogledd Cymru i nifer fawr o ymwelwyr.

Crefftau Ar Y Cei - Ffair Grefftau Conwy


Panoramic picture of inside of marquee
Llun o tu fewn i'r babell fawr, diolch i Digby o gwmni Wicanspirit am y llun

Picture of the Crafts On The Quay marquee at ConwyWel, son am benwythnos! Bu'r babell fawr dan ei sang ag ymwelwyr ar y dydd Sadwrn a'r Sul, er fod tywydd dydd Llun wedi troi braidd yn wlyb. Cyfrifwyd fod cannoedd yr awr yn ymweld a'r ffair! Bu'r fath lwyddiant yn ddigon i annog Pwyllgor y Gymdeithas i baratoi trefnu digwyddiad o'r fath eto y flwyddyn nesaf.

Roedd hi mor braf gallu clywed y fath glod gan ymwelwyr hefyd yn ystod y tri diwrnod. "Mor braf gallu cyfarfod y crefftwyr eu hunain i siarad gyda nhw." "Mor braf gallu gweld y fath ddewis o grefftau na welir mewn siopau." "Mor braf cael gweld crefftau o'r fath safon a wnaed yma yng Ngogledd Cymru." A "mor braf cael mynediad am ddim i'r ffair!" Dim ond rhai o'r sylwadau a glywsom dro ar ol tro - fe wnaeth yr holl waith paratoi yn bleser mawr, ac fe brofodd fod ein polisi arbennig o gyfuno hybu crefftau safonol o waith llaw crefftwyr o Ogledd Cymru gyda mynediad am ddim i'n ffeiriau yn fuddiol iawn yn yr amseroedd ansicr economaidd hyn.

Fe hoffai'r Gymdeithas ddiolch yn fawr i un o'n aelodau lleol, yr arlunydd Charles Bell o Rowen, ger Conwy. Charles gafodd y syniad gwreiddiol o gynnal ffair yma ar y safle pwrpasol hwn ger y cei yng Nghonwy. Hoffem hefyd ddiolch i aelodau o'r pwyllgor am eu gwaith caled, yn arbennig i'r prif drefnydd Ann Evans, ac i Dave Garlick a Tony Vine am eu gwaith caled dros y penwythnos. Ac hefyd i Tony Vine am sicrhau cyhoeddusrwydd i'r ffair ar fyr rybudd.

Ffeiriau'n Llenwi! (dechrau mis Ebrill!)

picture of Ann Evanspicture of Tony VineY newyddion da i ni fel Cymdeithas yw fod nifer o ffeiriau eleni wedi'u bwcio'n llawn yn barod! Braidd yn annisgwyl, efallai, o ystyried y sefyllfa economaidd. Mae ffeiriau Biwmares, Conwy a Chaergybi eisoes yn llawn a ffeiriau Sioe Mn a Grosvenor bron yn llawn. Mae ffair Betws-y-Coed yn llawn ar hyn o bryd, ond 'rydym yn disgwyl clywed os gawn babell fwy i allu cynnig ychydig mwy o stoliau. I holi am fwcio'r ychydig stoliau sydd ar gael cysylltwch ag Ann Evans i holi am ffair Sioe Mn, neu Tony Vine i holi am ffeiriau Canolfan Arddio Y Grosvenor. Cewch fanylion cysylltu ar y dudalen Calendr Ffeiriau.


Ffeiriau Grefftau Y Plasau

'Rydym yn y broses o drosglwyddo cyfrifoldeb am ffeiriau Y Plasau (Eyton, ger Wrecsam) i ddwylo canolfan Y Plasau eu hunain. Byddant yn ehangu ac ail-enwi y ffeiriau fel "Ffair Fwyd Wledig a Chrefftau Y Plasau", a bydd y ffeiriau mewn pabell ar safle Y Plasau. Golyga hyn y bydd Y Plasau'n gallu cynnig llawer mwy o stoliau, ac ehangu y ffair i gynnwys stoliau bwyd yn ogystal a chrefftau, ac o ganlyniad byddant yn gallu cynnig ffair fwy nag y bu'n bosibl yn yr ystafell fach llawr cyntaf y llynedd. Bydd Y Plasau yn derbyn stoliau a gafodd eu bwcio drwy'r Gymdeithas eisoes cyn mis Ebrill (ar wahan i stoliau gemwaith, i arbed gwrthdaro a siop gemwaith ar y safle). I holi am fwcio stondin, cysylltwch a Sarah Brookshaw yng nghanolfan Y Plasau, ebost  "sarahbrookshaw AT btconnect DOT com neu ffoniwch 01978 780277


Ffair Grefft Caergybi

Ffair grefftau undydd i gyd-fynd ag ymweliad y llong Caribbean Princess Chaergybi ar ddydd Mercher 16eg o Fai 2012. Bydd y ffair ar agor i'r cyhoedd yn ogystal. Cynhelir y ffair yn Venue Walkway, Stryd y Farchnad, Caergybi (ger y bont gerdded sy'n cysylltu'r stryd fawr a'r porthladd). Byddwn yn anfon ffurflenni bwcio i'r aelodau o fewn ychydig o ddiwrnodiau (amser ysgrifenu hyn oedd 28/02/12). Gobeithiwn y bydd yna 18 o stondinau sengl ar gael. Os ydych am fynegi diddordeb mewn bwcio stondin, cysylltwch a'r Cyd-drefnydd Ffeiriau, Ann Evans. Ar hyn o bryd, ni fyddwn yn derbyn ceisiadau gan unrhyw un nad yw'n aelod o'r Gymdeithas. (wedi bwcio'n llawn bellach)


Llun o'r Cadeirydd newydd, Joan BakewellCadeirydd Newydd

Etholwyd Joan Bakewell (llun i'r dde) yn Gadeirydd newydd y Gymdeithas yn y Cyfarfod Cyffredinol 2012. Bu Joan yn Drysorydd y Gymdeithas am bum mlynedd, ac efallai'n fwy adnabyddus fel un hanner o gwmni gemwaith JM Crafts. Mae Joan hefyd yn olffwr brwd. Sarah Anderson - hefyd yn emydd  (Sarah Anderson Jewellery) - yw'r Trysorydd newydd, a Rosalie Davies yw'r Is-Gadeirydd.


Calendr Ffeiriau 2012

Gallwch weld rhestr o nifer o'r ffeiriau y byddwn yn eu trefnu yn 2012 ar dudalen Calendr Ffeiriau'r wefan hon. Nid yw'r holl ddyddiadau wedi eu cadarnhau hyd yn hyn. Gobeithiwn y bydd y ffurflenni cais ar gael i aelodau y Gymdeithas rhywbryd yn y flwyddyn newydd, ac ar gael i'r rhai nad ydynt yn aelodau yn nes at amser y ffair.


Ffair Newydd Yng Nghonwy

Y cei yn Conwy a'r castell yn y cefndirDros Gwyl Y Banc 5-7ed o Fai eleni byddwn yn cynnal ffair grefftau newydd ar y cei yng Nghonwy. Ar safle bwrpasol hefo lle i stondinwyr barcio wrth ei ochr, llai na munud ar droed o stryd fawr Conwy ac o fewn pellter cerdded o'r castell ac atyniadau eraill, dylai'r ffair hon brofi'n boblogaidd a phrysur mewn pabell fawr, yn edrych allan dros yr afon a'r cei.

Bydd ffurflenni cais yn cael eu gyrru i aelodau cyn diwedd Ionawr a fel y ffeiriau eraill byddwn yn fodlon derbyn cais am stondin gan rai nad ydynt yn aelodau o ddau fis cyn y ffair ac ymlaen.

'Rydym yn ddiolchgar i'r artist lleol Charles Bell (sy'n aelod o'r Gymdeithas) am ei help i sicrhau'r safle ar gyfer y ffair, wedi iddo gynnal ffeiriau bach yma dros yr haf y llynedd, ac felly'n adnabod y safle'n dda. Trist yw gorfod cyhoeddi ein bod wedi gorfod canslo ffair grefftau Erddig am y tro, er ein bod yn cadw mewn cysylltiad hefo nhw i weld os gallwn gynnal rhywbeth arall yno rhywbryd.


Newyddion Am Ffeiriau Crefft Y Plasau

Newyddion ardderchog ynlyn ffeiriau crefft Y Plasau yn 2012 - bydd ffeiriau Gorffennaf a Rhagfyr - bydd y ffeiriau yn cael eu cynnal mewn pabell fawr ar y safle! Bydd hyn yn cynnig nifer o fanteision i bawb:

Ar yr adeg dwi'n sgwennu hyn (22/01/12), 'rydym wrthi'n paratoi manylion y prisiau yn barod ar gyfer gyrru ffurflenni bwcio allan i aelodau'r Gymdeithas mor fuan ac y gallwn!


Strafagansa Nadolig Y Plasau

Extravaganza organiser Sarah BrookshawInside the Craft Fair before it openedFather Christmas's carriage

(1) Sarah Brookshaw - (2) Yn y ffair - (3) Cerbyd Sion Corn

Cynhalwyd yr ail ffair yng nghanolfan grefftau a manwerthiant Y Plasau, ger Wrecsam, dros benwythnos y 10ed a'r 11eg o Ragfyr. Trefnwyd y strafagansa gan Sarah Brookshaw o'r Plasau. Bu cryn dipyn o hysbysebu ac ati i sicrhau nifer dda o ymwelwyr i'r safle. Wedi'r cyfan, pwy na allai wrthsefyll y temtasiwn o ddod i weld Sion Corn yn cyrraedd ar ei gerbyd a dynnwyd  gan ddau geffyl gwyn! Daeth Sion Corn i ymweld a'r ffair grefftau fwy nag unwaith yn ystod y penwythnos. Yn anffodus, dim ond ychydig o'r ymwelwyr ddaeth i'r ffair ei hun. Daeth Ann a baner y Gymdeithas i'w roi ger y drws ar y dydd Sul i helpu'r mater, ond yn anffodus, nid oedd y tywydd ar ei orau ar y Sul.Ffair Grefftau Ymweliad Mordaith A Chaergybi

The Caribbean PrincessMae aelodau o bwyllgor Y Gymdeithas wedi cyfarfod a threfnydd ymweliad mordeithiau Cyngor Mon i drafod cynnal ffair grefftau yng Nghaergybi i gyd-fynd ag ymweliad rhai o'r llongau mawrion i Gaergybi. Er nad yw'r trefniadau ar gyfer yr un cyntaf wedi'u cwblhau hyd yn hyn, 'rydym yn gobeithio a cawn drefnu ffair mewn siop wag yn y stryd fawr pan ddaw'r Caribbean Princess ar ddydd Mercher 16eg o Fai 2012. Mae hon yn long fawr sy'n gallu dod a thros 3,000 o ymwelwyr. Gobeithiwn y bydd y ffair hon yn un ddeniadol i grefftwyr Mon a Gogledd Cymru, yn gyfle i arddangos crefftau o waith llaw o Gymru i nifer fawr o ymwelwyr. wrth i'r llong gyrraedd Caergybi ar ei thaith 12 diwrnod o gwmpas ynysoedd Prydain. Bydd mwy o fanylion ar gael yn y flwyddyn newydd. Mae Sarah Anderson ac Ann Evans yn trefnu'r ffair ar ran y Gymdeithas, ac yn cyd-weithio hefo Jayne Huskisson fel cyswllt hefo cyn-aelodau cymdeithas crefftau Mon - mae'r Cyngor a phawb yn awyddus i roi cyfle i grefftwyr yr ardal i gymeryd mantais o'r cyfle hwn!


Erthygl Am Tony Vine

The articleThe magazine

Erthygl am ein Cynrychiolydd Wrecsam, Tony Vine! Cyhoeddwyd erthygl yn y cyhoeddiad "The Wrexham Tribune Wrexham Christmas Shopping Guide" dan y teitl  'Romancing The Stone' am ei ddiddordeb yn y grefft o osod geodau ac ati mewn fframiau - celf wal wedi'i addurno a gemwaith a geodau, a'i gysylltiad teuol ag Awstralia. Cymerwch y cyfle i ddarllen yr erthygl amdano a'i waith.


Ffair Grefftau Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug

Inside the Mold craft fair

Digon o stondinau, ond prin oedd yr ymwelwyr. Dyweddodd y trefnydd Rosalie Davies y bod yna bosibilrwydd o ffair arall yno ddechrau Mis Mawrth.


Ffair Grefftau Grovenor

Llun o Tony VineDisgrifiodd y trefnydd Tony Vine (llun ohono ar y dde) y ffair hon fel un ardderchog, gyda'r stondinwyr yn hapus iawn ar y cyfan hefo'r nifer o ymwelwyr a'r gwerthiant yn ystod y ffair (penwythnos diwedd mis Hydref). Roedd y tywydd ychydig yn fwy caredig i'r ffair hon, a'r tarmac yn para'n sych ar waethaf ychydig o law dros nos.

Mae'r ffair grefftau wedi'i bwcio ar gyfer 26-28ain o Hydref 2012, a mae ffair grefftau newydd yno dan drafodaeth ar gyfer dechrau Awst 2012 hefyd!


Ffair Grefftau Gŵyl Gelfyddydau Eryri

Llun llydan tu fewn i'r babell fawr ar Gae Llan, Betws-y-Coed

(Llun llydan gan Digby o Wicanspirit)

Cynllwyniodd y tywydd a'r mwd yn ein herbyn eleni, i'r graddau y gwaharddwyd ni rhag mynd a cherbydau ar faes Cae Llan gan ei bod mor wlyb a meddal dan droed. Serch hynny, daeth tua 36 o stondinwyr at ei gilydd er y tywydd i arddangos eu gwaith yn y digwyddiad a fu mor llwyddiannus y llynedd. Estynwyd y ffair i 3 diwrnod eleni, er na fu'r nifer o ymwelwyr yn arbennig o dda ar y diwrnod cyntaf eleni. Cafodd y dewrion a ddaeth i Ŵyl Gelfyddydau Eryri yn Betws-y-Coed hafan rhag y tywydd yn y babell fawr 110 troedfedd o hyd. Gwellodd nifer yr ymwelwyr dros y penwythnos, er na ellid disgwyl cystal nifer a'r llynedd o feddwl am y tywydd braf a gafwyd bryd hynny. Gyda lwc, 'roedd y trefnydd Ann Evans wedi dod a dwy bl o wellt hefo hi - golygai hynny nad aeth y ddaear dan droed mor wlyb a llithryg ag yr ofnwyd tu fewn i'r babell, heb son am yr olwg wledig a roddodd y gwellt tu fewn i'r babell! Aeth y stondinwyr Dave Wright a Charles Bell mor bell a chasglu dail o'r tu allan i'w gwasgaru o flaen eu stondinnau, i roi ychydig o liw yr hydref iddynt.

Gyda dyfodiad nos Sul, 'roedd rhaid ystyried sut i wagu'r babell gan nad oedd modd dod a cherbydau ar y maes gan ei bod mor wlyb a mwdlyd dan droed. Felly, gyda help Digby o Wicanspirit a'i drelar  bach, fe lwyddom i gario nwyddau pawb  o'r babell i'r maes parcio bach gyferbyn a gwesty'r Royal Oak - mae'n siwr na fyddai'r fyddin wedi gallu creu cynllun mor llwyddiannus! Ble fuasem heb Digby, 'dwch? Felly, diolch yn fawr iawn iawn iawn i Digby a'i drelar, ac i'r ychydig rai a arhosodd i helpu nes bod yr olaf un (Digby!) wedi gallu symud pob dim allan o'r babell.

Cafwyd cryn dipyn o adloniant arbennig yn yr Ŵyl Gelfyddydau dros y penwythnos, a cawsom dipyn o gerddoriaeth gefndir o bryd i'w gilydd tu allan i''r babell ac ambell i ddawnsiwr  morris yn eu gwisgoedd lliwgar a sain y clychau yn ymweld a'r babell  i ychwanegu dipyn o liw a sain i'r penwythnos!

Roedd hi'n bleser gweld nifer o aelodau newydd y Gymdeithas gyda stondinnau yn y babell fawr eleni, a gobeithio y byddant yn parhau i arddangos eu gwaith gyda ni yn y dyfodol. Gofynnodd nifer ohonynt i mi ychwanegu dolen gyswllt i'w gwefannau nhw oddi ar y wefan hon, felly bydd modd i chi weld pwy ydynt a pha fath o grefftau y maent yn eu llunio llaw.

Edrychwn ymlaen felly i'n digwyddiadau sydd eto i ddod eleni - y ffair yng Nhanolfan Arddio Grosvenor ddiwedd mis Hydref (a drefnir gan Tony Vine), Clwyd Theatr  Cymru, yr Wyddgrug ddiwedd mis Tachwedd (trefnydd Rosalie Davies), ac yng Nhanolfan Y Plasau, Eyton, ger Wrecsam mis Rhagfyr (trefnydd Ann Evans).


Llun tu fewn i'r babell   Llun o'r babell fawr ar y maes   Llun arall tu fewn 'r babell grefftau


Picture of a carrier bag

Tl Bagiau Siopa

Wrth i mi sgwennu hwn, mae'r tl bagiau sipa bron a chyrraedd yma yng Nghymru. Wrth gwrs, mi ddylai olygu llai o wastraff a 'sbwriel ac annog pawb i ail-ddefnyddio bagiau siopa a gwell fyth defnyddio bagiau aml-ddefnydd - wedi'r cyfan, y ffordd hawdd o osgoi'r 5c y bag ydy ail-ddefnyddio bagiau a gwneud yn siwr fod bag siopa aml-ddefnydd gennych wrth fynd i ffeiriau crefft!

Os ydych yn grefftwr ac am ffeindio allan mwy am y tl, mae'n pwyllgorydd Tony Vine wedi paratoi dogfen fer i helpu aelodau hefo'r drefn newydd, a gall aelodau ofyn am gopi ganddo - mae hefyd yn gobeithio rhoi gwybodaeth am y drefn newydd yn ein cylchlythyr nesaf. Mae gan y llywodraeth wefan hefo llawer o wybodaeth ar y pwnc, sy'n cynnwys gwybodaeth ar gyfer masnachwyr a chwsmeriaid - ewch i'r wefan http://www.carrierbagchargewales.gov.uk am fwy o wybodaeth - mae'r wefan ar gael yn y Gymraeg yn ogystal a'r Saesneg.


Llun o Jayne Huskisson Stondin Jayne Huskisson

Arddangosfa Jayne Huskisson

Bydd Jayne Huskisson, sy'n aelod o'r Gymdeithas, yn cynnal ei harddangosfa celf gweol unigol nesaf yn Oriel Ger Y Fenai, Llanfairpwll, Ynys Mn LL61 5YQ ym mis Medi eleni.

Bydd y noson agoriadol ar nos Wener yr ail o Fedi, o saith tan naw yr hwyr.

Bydd yr arddangosfa ar fynd tan ddydd Sul 18ed o Fedi.

Ceir mwy a fanylion am Jayne, ei gwaith a'r arddangosfa ar wefan Anglesey Textile Art, ac ar wefan Oriel Ger Y Fenai.


Ffair Grefftau Sioe Mn 2011

Ein Pabell Yn Sioe MonTu Fewn I'r BabellSheila Garlick o Little Gems KnitwearBlwyddyn arall o grefftau i ni yn y Primyn. Tywydd hollol wahanol rhwng y dydd Mawrth a dydd Mercher a arweiniodd at wahaniaeth mawr yn nifer ymwelwyr ar y ddau ddiwrnod. Cawsom dywydd da ar y diwrnod cyntaf, broblemau traffig, a nifer ardderchog o ymwelwyr i'n pabel ni fel y gwelwch yn y llun. Dirywiodd y tywydd erbyn yr ail ddiwrnod, er fod ein pabell fawr wedi denu nifer rhesymol trwy rhoi cysgod da i'r hynny o ymwelwyr druan a fentrodd i'r cae yn ystod y dydd.

'Doedd genni fawr i'w wneud erbyn y prynhawn ar y diwrnod cyntaf, felly mi es ati i gyfri nifer ymwelwyr drwy'r drws am gyfnodau o bum munud ar y tro tra'r oedd hi'n brysur - cefais dipyn o sioc o sylweddoli bod tua cant o bobl o bob oed yn dod i mewn bob pum mund - tua 1200 yr awr rhwng amser cinio a chanol y prynhawn. Mawr syndod felly bod dipyn o wn ar wynebau y stondinwyr ddydd Mawrth!

Y wn fwyaf erbyn dydd Mercher oedd un Sheila Garlick, o gwmni Little Gems Knitwear (llun ar y dde). Wedi ennill gwobr am ei gwno ddwy waith mewn dwy flynedd eisoes, fe aeth hi a'i merch gam ynhellach eleni drwy ennill gobrau gwno a chrosio yn a babell crefftau a chynnyrch eleni eto! Da iawn, Sheila - unwaith eto mae safon uchel gwaith aelodau'r Gymdeithas wedi taro deuddeg.

Er na wyddom ar y pryd, 'roedd yna bobl reit bwysig wedi ymweld phabell y Gymdeithas eleni. Ar l y sioe, cafodd ein Trefnydd Ffeiriau wybod eu bod wedi'u plesio'n fawr hefo safon uchel ein cynnyrch, y ffaith eu bod wedi'u gwneud llaw yma yng Ngogledd Cymru a hefyd safon cyflwyniad y stondinau. Er na allwn addo dim eto, gall y safonnau uchel yma fod wedi arwain at ffeiriau pwysig newydd i ni y flwyddyn nesaf. Cadwch lygad ar y dudalen newyddion yma cyn diwedd y flwyddyn am fwy o newyddion fel y daw, gobeithio.

Mae pwynt unigrwydd gwerthiant y Gymdeithas ("Crefftau O Safon Uchel O Waith Llaw, a Wnaed Yng Nghymru") yn denu mwy a mwy o sylw ac yn arwain at fwy o ymholiadau aelodaeth a mwy a mwy am gael stondin yn ein ffeiriau.


Ffair Grefftau Gyntaf Y Plasau

Aerial picture of The Plassey Craft and Retail CentreThe Plassey Shippon RestaurantCynhalwyd ein ffair grefftau gyntaf yng Nghanolfan Grefftau a Manwerthiant Y Plasau yn Eyton, ger Wrecsam, yn yr ystafelloedd uwchben y ty bwyta yno, dros benwythnos y 23-24ain o Orffennaf 2011. Bu mwy o ymwelwyr i'r ffair ar y Sadwrn nag ar y Sul, efallai oherwydd i'r tywydd braf yrru pawb i'r traeth yn hytrach na ffair grefftau ar y Sul!

Golygai maint yr ystafelloedd mai ychydig dan 12 o stondinau (rhai'n reit fawr!) gawsom ni yn y ddwy ystafell uwchben y ty bwyta. Awgrymodd y trefnydd, Ann Evans, y dylid cwtogi rhywfaint ar faint y stondinoedd mwyaf y flwyddyn nesaf os cynhelir ffeiriau yno bryd hynny, fel y gallwn sicrhau mwy o stondinau yno.

Bydd yna ffair grefftau ychwanegol yn Y Plasau ar y 10/11eg o Ragfyr 2011, fel rhan o'r strafgansa fawr Nadoligaidd yn yr adeiladau Edwardaidd. Mae'r ffair hon wedi'i bwcio'n llwyr yn barod!

Isod mae yna nifer o luniau a dynnwyd yn y ffair mis Gorffennaf, gyda llun o'r trefnydd Ann Evans yn y canol.

Pictures of stalls at The Plassey craft fair


Aelod O'r Gymdeithas Yn Ennill Gwobr Stondin Orau

Gwobrwyo'r Stondin Orau
 
Charles Bell yn derbyn y dystysgrif Stondin Orau gan Gadeirydd Cyngor Mn (ar y chwith), Maer Biwmares (ar y dde) a'r Faeres.
Yr arlunydd wrth ei waith
 
Yr artist wrthi'n gweithio ar ei ddarlun dyfrliw morwrol diweddaraf.
Charles Bell a'r dystysgrif wedi'i fframio ar ei stondin
 
Charles Bell a'r dystysgrif wedi'i fframio ar ei stondin.

Charles Bell, arlunydd morwrol a thirluniau dyfrliw o Rowen ger Conwy a ennillodd Gwobr y Stondin Orau yn ffair grefftau Gwyl Biwmares ar yr 28ain o Fai 2011.

Yn aelod o'r Gymdeithas am lai na dwy flynedd, cafodd gryn sioc pan gyhoeddwyd yr enillydd, ond llwyddodd i ddweud ei fod am ddathlu'n syth gyda chwpanaid o Ribena poeth!

Dyfarnwydd y wobr Stondin Orau gan Faer Biwmares, Clay Theakston, y Faeres, a Chadeirydd Cyngor Mn, y cynghorydd Gwilym O. Jones.

Fe gymerodd y dyfarnu lawer hirach na'r disgwyl - eglurasant eu bod wedi cael ychydig o drafferth oherwydd y safon uchel iawn yn y ffair grefftau. Yn ogystal, soniodd y cynghorydd Jones yr argraff dda gafodd o flaen llaw tra'n edrych ar wefan y Gymdeithas, yn enwedig y ffaith fod y wefan yn gwbl ddwy-ieithog.

Mae gwaith Charles yn canolbwyntio ar olygfeydd bendigedig glannau Gogledd Cymru. Mae hefyd yn derbyn gwaith comisiwn. Gallwch weld mwy am ei waith ar ei wefan ar http://charlesbellart.com